برگزاری شصتمین کمیته تخصصی کارگروه تسهیل با موضوع تامین برق شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

شصتمین کمیته تخصصی کارگروه تسهیل با حضور مسئولین محترم استانی و نماینده برق منطقه ای استان تهران در ساختمان اداری شهرک صنعتی پارس گستر نیزار در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 تشکیل گردید.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات شهرک، حاضرین جلسه از اقدامات انجام شده و حال حاضر در شهرک صنعتی پارس گستر نیزار بازدید بعمل آورده و طی این بازدید مراتب تائید و خرسندی خود را از پیشرفت های چشمگیر ظرف یکسال اخیر ابراز نمودند.