آرم

درباره شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار

تاریخچه

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎرس ﮔﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰار در ﺷﻬﺮﯾﻮر سال 1385 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .  اﯾﻦ ﺷﻬﺮك واﻗﻊ در ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﯿﺰار و داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى داﺋﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻮده و ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

زون های شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

محل استقرار

ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﯿﺰار واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﺠﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن و 25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى دﻟﯿﺠﺎن ﻗﺮار دارد . اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮﺣﻬﺎى ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻧﺘﺨﺎب و از ﺳﺎل 1384 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﻬﺎى ﺑﺰرﮔﻰ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ورق ﻓﻮﻻدى ، ﻧﻮرد  و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ، ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ و ﻓﻮﻻد ﺳﺎزى ، ﺑﺎﻃﺮى ﺳﺎزى ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ، ﻓﺮو آﻟﯿﺎژ (ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮو ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻓﺮو ﺳﯿﻠﯿﮑﻮ ﻣﻨﮕﻨﺰ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ غیردولتی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎرس ﮔﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰار ، اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ غیردولتی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺴﺎﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 100 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎى اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داراى زوﻧﻬﺎى ﻓﻠﺰى ، ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ، ﮐﺎﻧﻰ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰى ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ، ﺗﺠﺎرى و ﺻﻨﻔﻰ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰى ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺶ از 8 ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺷﻬﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮى ، آب ، ﮔﺎز و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى ﺟﺰء ﻣﻌﺪود ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن واﺣﺪ ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻧﺮژى ﺑﺮ در آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اولین شهرک صنعتی غیردولتی استان قم

برخی مشخصات کلیدی شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

شهرک صنعتی پارس گستر نیزار قم غیردولتی