شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

اولین شهرک غیردولتی در استان قم

دسته بندی صنایع مستقر در شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

فولاد و صنایع وابسته

فلزی و کانی های غیرفلزی

برق و الکترونیک

شیمیایی

خدماتی و تجاری

برخی مشخصات شهرک پارس گستر نیزار

زون های شهرک صنعتی پارس گستر نیزار