بازدید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در مورخ 1401/01/20:

نظر به سیاست های روز استان قم و اهمیت موضوع سرمایه گذاری در استان، جناب آقای امیدیان معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به همراه مدیر کل اداره صمت استان قم و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و هیات همراه، مورخ 1401/01/20 در شهرک صنعتی پارس گستر نیزار حضور و شخصا از وضعیت روند اجرایی پروژه بازدید نمودند.

بازدید معاونت استانداری قم
بازدید استانداری قم